Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

FGW JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. (FGW) olarak gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bazı tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 1. KİŞİSEL VERİ NEDİR:

Kişisel veri, Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

Bu aydınlatma metni kapsamında kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar,  özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NEDİR:

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemidir.

 

 1. VERİ İŞLEYEN KİMDİR :

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 

 1. VERİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR :

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

 

 1. VERİ SORUMLUSU KİMDİR :

           

            Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ:

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almakta, kişisel verilerinizi FGW’nin yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve FGW standartlarına uygun olarak saklamaktayız. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla kişisel verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK madde 5.1, madde 5.2, madde 6.2 ve madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

 • FG Wilson markalarına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere FG Wilson Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve bir FG Wilson Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (medya araçları) üzerinden veya internet sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan FG Wilson yahut üçüncü kişilere ait çerezler kanalıyla,
 • Web sitelerimizi ziyaretleriniz ve üyelikleriniz vasıtasıyla,

 

 • FGW’den veya yetkili servislerimizden satın aldığınız veya test ettiğiniz ürün, yedek parça veya servis hizmeti vasıtasıyla,
 • Satış ve pazarlama kapsamında, FGW tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve FGW markaları adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla,
 • İş yerimizi ziyaretiniz, şirketimiz ve yetkili servis çalışanlarının bireysel veya kurumsal müşterilerimizi ziyaretleri kanalıyla,

 

 • Tedarik sözleşmesi, iş sözleşmesi ve diğer sözleşmeler vasıtasıyla,
 • Fuar ve diğer aktivitelerimizde form doldurmak suretiyle,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde FGW markaları adına işletilen hesaplar (sosyal medya) kanalıyla,
 • Doğrudan telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız; e-posta adreslerimiz (e-posta) üzerinden yürütülen yazışmalar, FGW markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (sms) veya multi medya mesajları (mms) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (iletişim araçları) kanalıyla,
 • FGW yahut FGW’nin hizmet aldığı şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (çağrı merkezi) kanalıyla,
 • FGW’nin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.
 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEKTEYİZ :

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir: Bize sağladığınız kişisel veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, anketler, fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verilerinizdir.

Otomatik yollarla toplanan kişisel veriler dahil sair bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verinizdir.

Diğer kaynaklardan alınan kişisel veriler de dahil sair bilgiler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler gibi kişisel verilerinizdir.

FGW’den ürün veya hizmet satın almanız, sizlerle sözleşme ilişkisi kurabilmek adına şirketimiz tarafından veya tarafınızdan yetkili tayin edilen kişilerin ziyaretleri veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası,) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), FGW faaliyet alanı kapsamında ürün bilgileri ve görsel verileriniz, FGW tarafından, Kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatler çerçevesinde işlenecektir.

Yine FGW tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “müşteri memnuniyeti” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, FGW’den satın aldığınız ürünler ve bu ürünlere ait hizmetler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile ürün ve hizmet alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması, FGW’den aldığınız veya yetkili servis hizmeti aldığınız ürünün geçmişinin takip edilebilmesi için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru kabul edilen menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda bir üst paragrafta sayılan verilerinize ek olarak, FGW ve yetkili servisleri tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı ve tercihlerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanında izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle onay vermek suretiyle dijital ortamda da izin verebileceksiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ :

FGW ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi faaliyetlerimizden haberdar edebilmek için FGW kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

 1. Kişisel verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3).

Bu kapsamda:

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde,
 • Sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, internet sitesi üzerinden veya FGW işyerlerinde alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katılımlarınız ve sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verilerinizi de ayrıca rıza aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.
 1. Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi açık rızanızı almamız halinde (KVKK Md. 5.1 ve Md. 6.2):

(i)           İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması,

(ii)          İnternet sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, internet sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip internet sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, internet sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması ayrıca FGW işyerlerinde ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması,

(iii)         Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,

 • Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,

 

 • Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter-bülten, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi,

 

 • Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi,

 

 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

Ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin de açık rızanız alınarak KVKK m. 5.2’de belirlenen amaçlarla ve burada 8.maddede belirlenen amaçlarla işlenebilmektedir. Bu kapsamda işbu aydınlatma metninde açık rızanızı almak şartı ile gerçekleştirdiğimizi ilettiğimiz işleme türlerine bu rızayı vererek size daha iyi hizmet vermemiz için bizlere destek olabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME SÜREMİZ NEDİR :

Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Amaçlar ortadan kalkığında veya zorunlu zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASI :

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5.1 ve m. 6.2 kapsamında, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan grup şirketleri’ne, FGW hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, pazarlama ve satış desteği veren şirketlere, ilgili işleme amaçlarına yönelik hizmet alınan iş ortakları ve tedarikçilere, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır

Ayrıca açık rızanıza istinaden FGW’nin bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda kişisel verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dâhil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan kişisel verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir. Bunun haricinde KVKK m. 5.2 ve m. 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen istisnai işlemeler kapsamında kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK KVKK’DAN DOĞAN KAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSU OLARAK DESTEĞİMİZ :

KVKK m.11 uyarınca FGW’ye başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi kişisel verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize göndereceğiniz e-posta ile veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak size e-mailinize istinaden bildirilecek kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. FGW, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin FGW tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler FGW tarafından talep edilebilir.

Posta adresi: FGW Jeneratör San. Tic. A.Ş.

Bayraktar Bulvarı. Nutuk sok. No: 6 Şerifali – 34775 Ümraniye / İSTANBUL

E- posta adresi : info@fgwilson.com.tr

Başvuru FormuOnay Formu